نفت خام

Crude Oil

عنوان زمان بندی نمایش
عنوان اصطلاح معادل انگلیسی نمایش
صنایع پایین دستی نفت Oil Downstream Industries  
بشکه نفت Oil barrel  
نفت برنت Brent crude oil  
در دست ساخت